2017-05-18

Nabór na stanowisko pomocy administracyjnej ds. wymiaru podatków

Wójt Gminy Sztabin

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

II. Określenie stanowiska : pomoc administracyjna  ds. wymiaru podatków

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,

e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane) :

1) posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów:

a) ordynacji podatkowej,

b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

c) ustawy o podatku rolnym,

d) ustawy o podatku leśnym,

e) ustawy o rachunkowości,

f) ustawy o finansach publicznych,

g) ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

h) ustawy o samorządzie gminnym,

i) kodeksu postępowania administracyjnego,

2) obowiązkowość, samodzielność, sumienność,

3) umiejętność planowania i koordynowania pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) pomoc w prowadzeniu ewidencji nieruchomości: budynków, budowli i gruntów,

2) pomoc w prowadzeniu rejestru podatników oraz gromadzenie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym przedłożonych deklaracji podatkowych,

3) wysyłanie do podatników informacji o obowiązujących stawkach podatkowych przyjętych uchwałą Rady Gminy oraz druków deklaracji,

4) pomoc w prowadzeniu postępowania podatkowego,

5) pomoc w prowadzeniu kontroli podatkowej u podatników,

6) pomoc w prowadzeniu postępowań w sprawie udzielania zezwoleń i ulg podatkowych (umorzenia, odroczenia, rozkładania na raty, zaniechania poboru),

7) pomoc w prowadzeniu postępowań w zakresie udzielenia pomocy publicznej,

8) pomoc w sporządzaniu sprawozdań dotyczących pomocy publicznej,

9) pomoc w prowadzeniu spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,

10)  pomoc w przygotowaniu decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,

 warunki pracy na stanowisku:

- praca administracyjno – biurowa ;

- miejsce pracy: Urząd Gminy w Sztabinie ul Augustowska 53 , 16-310  Sztabin

- zatrudnienie na czas określony w wymiarze całego etatu od dnia 01.06.2017r. do dnia 31.12.2017r.;

- stanowisko pracy z dostępem do komputera;

- wynagrodzenie ustalone zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sztabin Zarządzenia Nr 316/09 Wójta Gminy Sztabin z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sztabin, Zarządzenia Nr 261/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 316/2009 Wójta Gminy Sztabin z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy oraz  Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Sztabin z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 316/2009 Wójta Gminy Sztabin z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sztabin oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W październiku 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) oświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze całego etatu.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującemu osobom niepełnosprawnym, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VII. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków ”, w sekretariacie Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, w terminie do dnia 26 maja 2017 r. do godz. 11.00 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu).

2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

X. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 876439750.

XI. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

XI. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://ugsztabin.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztabin.

Załączniki

  oświadczenie o nie...k nr 7(1).pdf 24,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kwestionariusz osob...k nr 6(1).pdf 30,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin naboru.pdf 182,52 KB (pdf) szczegóły pobierz