2020-06-25

Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i archiwum zakładowego

Wójt Gminy Sztabin
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy


I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i archiwum zakładowego.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe II stopnia lub ukończone studia podyplomowe na kierunku prawo bądź administracja;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) wiedza i znajomość przepisów prawa:
a) ustawa o samorządzie gminnym,
b) kodeks postępowania administracyjnego,
c) ustawa o ewidencji ludności,
d) ustawa o dowodach osobistych,
e) ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją,
f) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
g) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
h) ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
i) ustawa o gospodarce nieruchomościami,
j) ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.
7) kurs prowadzenia Archiwum Zakładowego;
8) minimum roczny staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera (Word, Excel);
2) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
3) umiejętność pracy w zespole;
4) sumienność;
5) odpowiedzialność;
6) systematyczność;
7) otwartość na zagadnienia techniczne;
8) umiejętność szybkiego uczenia się;
9) komunikatywność;
10) dyspozycyjność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy;
2) prowadzenie całokształtu spraw związanych z archiwizacją dokumentów w Urzędzie oraz z prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu;
3) przyjmowanie do archiwum uporządkowanej dokumentacji z poszczególnych komórek;
4) prowadzenie ewidencji przyjętej dokumentacji, dokonywanie zmian w ewidencji, przechowywanie i zabezpieczanie środków ewidencyjnych;
5) zabezpieczanie i udostępnianie przechowywanej dokumentacji upoważnionym osobom;
6) przekazywanie materiałów archiwalnych kategorii „A” do archiwum państwowego;
7) brakowanie dokumentacji oraz inicjowanie brakowania niearchiwalnej kategorii „B";
8) utrzymywanie stałego kontaktu z archiwum państwowym;
9) dbałość o całość mienia archiwum i jego zabezpieczenie, w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, zniszczeniem mechanicznym i szkodnikami;
10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum;
11) prowadzenie spraw związanych ze zmianą urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;
12) pomoc w prowadzeniu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;
13) bieżąca obsługa interesantów.

V. Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy: 1 etat;
2) miejsce pracy: Urząd Gminy Sztabin, ul Augustowska 53, 16-310 Sztabin;
3) umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego terminu zawarta będzie kolejna umowa na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem §17 załącznika nr 1 Zarządzenia 402/2018 Wójta Gminy Sztabin;
4) praca przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
5) stanowisko pracy na parterze, I piętrze oraz piwnicy, brak windy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W maju 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) oryginał kwestionariusza osobowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze;
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy;
7) oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze;
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;
10) oświadczenie o wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych - zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze;
11) klauzula informacyjna - zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującego osobom niepełnosprawnym, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VIII. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO)."

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i archiwum zakładowego”, w sekretariacie Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. do godz. 12.00 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu).
2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

X. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://ugsztabin.bip.gov.pl).

XI. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 876439750.

XII. Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

XIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://ugsztabin.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztabin.

Załączniki

  3-oświadczenie o w...sobowych.docx 11,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  2-oswiadcznie o nie...alności.docx 11,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  1-kwestrionariusz osobowy.docx 13,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  4-klazula informacyjna.docx 15,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 171-2020.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  lista kandydatów s... formalne.pdf 251,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o termin...pu naboru.pdf 539,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wynikach naboru.pdf 303,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się