Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach PROW 2014-2020  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
PODLASKIE  
Powiat
augustowski  
Miasto
Sztabin  
Ulica
ul. Augustowska  
Numer budynku
53  
Data publikacji od
2017-02-03  
Termin składania ofert
2017-02-20 12:00  
Numer zgłoszenia
19922 - 2017  
Cpv
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
 

Roboty budowlane   

Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach PROW 2014-2020

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu:

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych:

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe: nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Sztabin,

krajowy numer identyfikacyjny 54220900000,

 ul. Augustowska  53, 16310   Sztabin, woj. podlaskie, państwo Polska,

tel. 876 439 750, e-mail Janusz.Lotkowski@sztabin.ug.gov.pl, faks 876 439 751.

Adres strony internetowej (URL): www.sztabin.ug.gv.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
www.sztabin.ug.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.sztabin.ug.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:  

nie dotyczy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie dotyczy
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Sztabin,

ul. Augustowska 53,

16-310 Sztabin

 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

nie dotyczy


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach PROW 2014-2020
Numer referencyjny: OAG.271.01.2017.JL
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach PROW na lata 2014-2020. Zamówienie udzielone zostanie w trzech częściach:

Część I zamówienia obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg gminnych:

·       Przebudowę drogi gminnej nr 167511B Krasnoborki kolonie – Kamień kolonie, na odcinku o długości 2,2 km;

·       Przebudowę drogi gminnej nr 102825B Janówek – Kamień na terenie wsi Karoliny i Janówek, na odcinku o długości 1,92 m;

·       Przebudowę drogi gminnej nr 102827B Ewy – Huta – Motułka na odcinku od wsi Huta do wsi Motułka, na odcinku o długości 2,65 km.

 

Część II zamówienia obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg gminnych:

·       Przebudowę drogi gminnej nr 102835B Jastrzębna Pierwsza – Ostrowie – Jastrzębna Druga na terenie wsi Jastrzębna Pierwsza i Ostrowie, na odcinku o długości 2,40 km;

·       Przebudowę drogi gminnej nr 102833B Cisów – Balinka na odcinku od wsi Długie do wsi Kryłatka, na odcinku o długości 1,52 km;

·       Przebudowę drogi gminnej nr 102837B Balinka – Stacja kol. – Jastrzębna Pierwsza na odcinku o długości 2,57 km.

 

Część III zamówienia obejmuje przebudowę czterech odcinków dróg gminnych:

·       Przebudowę drogi gminnej nr 102826B Czarniewo – Jaminy,na odcinku o długości 2,45 km;

·       Przebudowę drogi gminnej nr 102824B Wrotki – Jaminy, na odcinku o długości 3,35 km;

·       Przebudowę drogi gminnej nr 102847B „Droga przez wieś Lipowo”, na odcinku o długości 0,93 km;

·       Przebudowę drogi gminnej nr 102846B „Droga powiatowa nr 1225B – Czarny Las” na odcinku o długości 1,22 km.

 

Klasa dróg - D (dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o gr. 8 - 16 cm

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm o ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm )

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o szer. 0.75 m

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm,

-       podczyszczenie rowów przydrożnych

-       montaż znaków drogowych.

 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót, mapach i rysunkach dotyczących przebudowy dróg ujętych zawartych w SIWZ.

Realizacja wszystkich planowanych do przebudowy w ramach zamówienia dróg gminnych odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych złożonych w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz dokumentacji projektowej złożonej wraz ze zgłoszeniami, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3-letniej gwarancji na wykonane prace.

W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.

 
II.5) Główny kod CPV:

45233140-2
Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45233120-6, 45233290-8

 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/07/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

 Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na jedną część zamówienia:

-       posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż 200 000 zł. ( dwieście tysięcy 00/100 ,

-       posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 500 000 zł (pięćset tysięcy 00/100 ).

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na dwie lub trzy części zamówienia:

-       posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż 500 000 zł. ( pięćset tysięcy 00/100 )

-       posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 1 000 000 zł (jeden milion 00/100 ).

Informacje dodatkowe: Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa.

 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

1)     W okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia, wykonał co najmniej jedno zadanie obejmujące swym zakresem budowę lub przebudowę drogi publicznej wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż :

Część I – 1 200 000,00 zł

Część II – 1 300 000,00 zł

Cześć III – 1 500 000,00 zł

W przypadku ubiegania przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na dwie części zamówienia, Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie zrealizowania jednego zadania lub kilku zadań łącznie w okresie roku kalendarzowego o wartości nie mniejszej niż  2 200 000,00 zł.

W przypadku ubiegania przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na trzy części zamówienia, Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie zrealizowania jednego zadania lub kilku zadań łącznie w okresie roku kalendarzowego o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł.

W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/dokumentu i kurs walut.

 

2)     Dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami:

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na jedną część zamówienia:

·       wytwórnią (otaczarnią) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno - bitumicznych,

·       układarką do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego o szerokości układania min. 5 m, - szt.1,

·       walcami ( stalowy – szt. 1 i ogumiony – szt. 1),

·       równiarką drogową – 1 szt.

·       koparką podsiębierna o pojemności łyżki min 0,4 m3 - 1 szt.

 

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na dwie lub trzy części zamówienia:

·       wytwórnią (otaczarnią) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno - bitumicznych,

·       układarką do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego o szerokości układania min. 5 m, - szt. 1

·       walcami ( stalowy – szt. 2 i ogumiony – szt. 2 ),

·       równiarką drogową – 2 szt.

·       koparką podsiębierną o pojemności łyżki min 0,4 m3 - 2 szt.

 

3)     dysponuje minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 3-letnim doświadczeniem (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na dwie lub trzy części zamówienia Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie posiadania 1 osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. Oznacza to że jedna osoba będzie mogła być kierownikiem budowy dla wszystkich części Zamówienia łącznie.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:  tak

 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:  nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca składa:

a)     odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

b)     zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)     zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentów.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.     W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

·       informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

·       potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć w/w dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2.     W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

·       wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ

·       wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ

·       wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:nie dotyczy

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.     Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.

2.     Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza;

3.     Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ.

4.     Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5.     Wypełnione kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej sporządzone w oparciu o przedmiary robót i wzory formularzy ofertowych zawarte w załącznikach do SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

Część I : 30 000,00 PLN ( trzydzieści tysięcy 00/100)

Część II : 30 000,00 PLN ( trzydzieści tysięcy 00/100)

Część III: 30 000,00 PLN ( trzydzieści tysięcy 00/100)

Uwaga – Wykonawca winien wnieść wadium na każdą część zamówienia oddzielnie w zależności od tego, na którą część składa ofertę.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)     pieniądzu

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Sztabin, 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 53,

Bank Spółdzielczy w Augustowie, nr rachunku: 98 9351 0000 0020 0123 2000 0060.

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

b)     poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)     gwarancjach bankowych,

d)     gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności wezwania Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA -

60.00 %

GWARANCJA JAKOŚCI -

40.00 %


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne.
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem


Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna:

 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
 

1.     Wzór umowy, jaka zostanie zawarta, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2.     Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

1)     Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy:

a)     zaistnieją warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów

b)     zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia radioaktywne itp.

c)     zaistnieją zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

d)     zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;

e)     zaistnieją zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;

f)      zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których wcześniej nie można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

2)     W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

3)     Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych przedmiotem zamówienia, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy, właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy lub zabezpieczenia przed awarią.

4)     Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku:

a)     zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach, spełniające warunki udziału w postępowaniu;

b)     zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału w postępowaniu.

5)     Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:

a)     zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

b)     zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

c)     zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:

-       w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

-       w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:


Data: 20/02/2017, godzina: 12:00,

 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie dotyczy


Wskazać powody:

 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski


IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe: nie dotyczy

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 167511B; Przebudowa drogi gminnej nr 102825B; Przebudowa drogi gminnej nr 102827B

 

1)     Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa drogi gminnej nr 167511B Krasnoborki kolonie – Kamień kolonie – 2,2 km. Klasa drogi – D ( dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm ,

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 3,5 m             ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ) ,

-        uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o gr. 5 cm i szer. 0,75 m,

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm,

-       montaż znaków drogowych .

Przebudowa drogi gminnej nr 102825B Janówek – Kamień na terenie wsi Karoliny i Janówek – 1,92 km.

Klasa drogi – D ( dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 16 ,

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 4,0 m            ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm )

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o gr. 5 cm i szer. 0,75 m.

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm,

-       montaż znaków drogowych .

 

Przebudowa drogi gminnej nr 102827B Ewy – Huta – Motułka na odcinku od wsi Huta do wsi Motułka – 2,65 km.

Klasa drogi – D ( dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 16 cm ,

-       wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 5,0 – 6,0 m( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm )

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm,

-       wykonanie przebudowy istniejących zjazdów na posesje, działki rolne i przyległe drogi lokalne poprzez wykonanie na nich podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. ok. 16 cm

-       wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na posesje i działki rolne połączonych z nawierzchnią bitumiczną drogi o gr. 6 cm,

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o gr. 5 cm i szer. 0,75 m

-       montaż znaków drogowych


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00 %

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00 %

6) INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

 

Część nr: 2   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 102835B; Przebudowa drogi gminnej nr 102833B; Przebudowa drogi gminnej nr 102837B

 

1)     Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa drogi gminnej nr 102835B Jastrzębna Pierwsza – Ostrowie – Jastrzębna Druga na terenie wsi Jastrzębna Pierwsza i Ostrowie – 2,40 km

Klasa drogi – D ( dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm o szer. 5,0 – 6,0 m             ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm )

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości 5 cm i szer. 0.75 m

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm,

-       podczyszczenie przydrożnego rowu

-       montaż znaków drogowych.

 Przebudowa drogi gminnej nr 102833B Cisów – Balinka na odcinku od wsi Długie do wsi Kryłatka – 1,52 km

 Klasa drogi – D ( dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 10 cm ,

-       wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 5,0 m( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm )

-        uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości 5 cm i szer. 0.75 m

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm,

-       wykonanie przebudowy istniejących zjazdów na posesje, działki rolne i przyległe drogi lokalne poprzez wykonanie na nich podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. ok. 10 cm

-       wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na posesje i działki rolne połączonych z nawierzchnią bitumiczną drogi o gr. 6 cm,

-        montaż znaków drogowych

Przebudowa drogi gminnej nr 102837B Balinka – Stacja kol. – Jastrzębna Pierwsza – etap II – 2,57 km

Klasa drogi – D ( dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni oraz karczowanie zagajników,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 10 cm,

-       wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szer. 5,0 – 6,0 m(warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm )

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości 5 cm i szer. 0.75 m

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm,

-       podczyszczenie przydrożnego rowu

-       montaż znaków drogowych


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00 %

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00 %

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 102826B; Przebudowa drogi gminnej nr 102824B; Przebudowa drogi gminnej nr 102847; Przebudowa drogi gminnej nr 102846B

 

1)     Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa drogi gminnej nr 102826B Czarniewo – Jaminy – 2,45 km

Klasa drogi – D ( dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej 10 cm,

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm o szer. 5,0 – 6,0 m ( warstwa wiążąca – 3 cm,warstwa ścieralna – 3 cm )

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o gr. 5 cm i szer. 0,75 m

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm,

-       montaż znaków drogowych.

Przebudowa drogi gminnej nr 102824B Wrotki – Jaminy – 3,35 km

Klasa drogi – D ( dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni oraz karczowanie zagajników,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm,

-       wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 5,0 – 6,0 m ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ),

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości 5 cm i szer. 0,75 m,

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm,

-       montaż znaków drogowych

Przebudowa drogi gminnej nr 102847B „Droga przez wieś Lipowo” – 0,93 km

Klasa drogi – D ( dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 10 cm,

-       wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 5,0 – 8,0 m ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ),

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości 5 cm i szer. 0,75 m

-       wykonanie przebudowy istniejących zjazdów na posesje, działki rolne i przyległe drogi lokalne poprzez wykonanie na nich podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. ok. 10 cm

-       wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na posesje i działki rolne połączonych z nawierzchnią bitumiczną drogi o gr. 6 cm

-       regulacja wysokościowa istniejących skrzynek i zasuw wodociągowych ,

-       montaż znaków drogowych.

 

Przebudowa drogi gminnej nr 102846B „Droga powiatowa nr 1225B – Czarny Las -            1,22 km

Klasa drogi – D ( dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm,

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 4 m                  ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ),

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o gr. 5 cm i szer. 0,75 m

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm

-       podczyszczenie przydrożnego rowu,

-       montaż znaków drogowych.

 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00 %

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00 %

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

  siwz.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  dokumentacja-1.zip 27,22 MB (zip) szczegóły pobierz
  dokumentacja-2.zip 25,53 MB (zip) szczegóły pobierz
  dokumentacja-3.zip 29,14 MB (zip) szczegóły pobierz
  PRZEDMIAR DROGA EWY... korekcie.pdf 238,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KOSZTORYS OFERTOWY ... korekcie.pdf 895,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ.pdf 3,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.docx 18,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o uni...ażnieniu.pdf 586,94 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się