Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach PROW 2014-2020  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
PODLASKIE  
Powiat
augustowski  
Miasto
Sztabin  
Ulica
ul. Augustowska  
Numer budynku
53  
Data publikacji od
2017-02-28  
Data publikacji do
2017-04-12  
Termin składania ofert
2017-03-17 12:00  
Cpv
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr  33386 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.

Roboty budowlane

Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach PROW 2014-2020

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu:

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):
nie dotyczy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:  nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Sztabin,

krajowy numer identyfikacyjny 54220900000,   

ul. Augustowska  53, 16-310   Sztabin,

woj. podlaskie,

państwo Polska,

tel. 876 439 750,

e-mail Janusz.Lotkowski@sztabin.ug.gov.pl,

faks 876 439 751.

Adres strony internetowej (URL): http://www.sztabin.ug.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): tak 

http://ugsztabin.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://ugsztabin.bip.gov.pl/ http://www.sztabin.ug.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem : nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak . Inny sposób: w formie pisemnej

Adres: Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL):   nie dotyczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach PROW 2014-2020

Numer referencyjny: OAG.271.02.2017.JL

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach PROW na lata 2014-2020. Zamówienie udzielone zostanie w dziesięciu częściach:

Część I – Przebudowa drogi gminnej nr 167511B Krasnoborki kolonie – Kamień kolonie na odcinku o długości 2,2 km,

Część II – Przebudowa drogi gminnej nr 102825B Janówek – Kamień na terenie wsi Karoliny i Janówek na odcinku o długości 1,92 km

Część III – Przebudowa drogi gminnej nr 102827B Ewy – Huta – Motułka na odcinku od wsi Huta do wsi Motułka na odcinku o długości 2,65 km

Część IV – Przebudowa drogi gminnej nr 102835B Jastrzębna Pierwsza – Ostrowie – Jastrzębna Druga na terenie wsi Jastrzębna Pierwsza i Ostrowie na odcinku o długości 2,40 km

Część V – Przebudowa drogi gminnej nr 102833B Cisów – Balinka na odcinku od wsi Długie do wsi Kryłatka na odcinku o długości 1,52 km

Część VI – Przebudowa drogi gminnej nr 102837B Balinka – Stacja kol. – Jastrzębna Pierwsza na odcinku o długości 2,57 km

Część VII – Przebudowa drogi gminnej nr 102826B Czarniewo – Jaminy na odcinku o długości 2,45 km

Część VIII – Przebudowa drogi gminnej nr 102824B Wrotki – Jaminy na odcinku o długości 3,35km

Część IX – Przebudowa drogi gminnej nr 102847B „Droga przez wieś Lipowo” na odcinku o długości 0,93 km

Część X – Przebudowa drogi gminnej nr 102846B „Droga powiatowa nr 1225B – Czarny Las” na odcinku o długości 1,22 km.

Klasa dróg - D (dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o gr. 8 - 16 cm

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm )

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o szer. 0.75 m

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm,

-       podczyszczenie rowów przydrożnych

-       montaż znaków drogowych.

 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót, mapach i rysunkach dotyczących przebudowy dróg ujętych zawartych w SIWZ.

Realizacja wszystkich planowanych do przebudowy w ramach zamówienia dróg gminnych odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych złożonych w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz dokumentacji projektowej złożonej wraz ze zgłoszeniami, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3-letniej gwarancji na wykonane prace.

W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45233120-6, 45233290-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT:  Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

 II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:  

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na  którąkolwiek jedną część zamówienia:

-       posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż  80 000 zł. ( osiemdziesiąt  tysięcy  00/100 )

-       posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  na kwotę nie niższą niż  150 000 zł ( sto pięćdziesiąt  tysięcy  00/100 )

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na którekolwiek dwie lub trzy części zamówienia:

-       posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż  150 000 zł. ( sto pięćdziesiąt  tysięcy  00/100 )

-       posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  na kwotę nie niższą niż  300 000 zł (trzysta tysięcy 00/100).

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na którekolwiek cztery, pięć lub sześć części zamówienia:

-       posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż  300 000 zł. (trzysta tysięcy  00/100 )

-       posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  na kwotę nie niższą niż  600 000 zł ( sześćset tysięcy 00/100 ).

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na siedem lub więcej części zamówienia:

-       posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż  500 000 zł. (pięćset tysięcy  00/100 )

-       posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  na kwotę nie niższą niż  1 000 000 zł (jeden milion 00/100).

Informacje dodatkowe Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:   

-       w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia, wykonał co najmniej jedno zadanie lub kilka zadań łącznie obejmujące swym zakresem budowę lub przebudowę drogi wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej  o wartości nie mniejszej niż:

Część I –             300 000,00 zł

Część II –            550 000,00 zł

Cześć III –           300 000,00 zł o

Cześć IV –           500 000,00 zł 

Cześć V –             300 000,00 zł

Cześć VI –           550 000,00 zł 

Cześć VII –          500 000,00 zł 

Cześć VIII –        650 000,00 zł 

Cześć IX –           150 000,00 zł 

Cześć X –             200 000,00 zł 

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na kilka części zamówienia,  Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie zrealizowania jednego zadania lub kilku zadań łącznie o wartości nie mniejszej niż suma kwot wskazanych dla wybranych przez Wykonawcę części.

Przykłady:

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na I, II i III część zamówienia, Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie zrealizowania jednego zadania lub kilku zadań łącznie o wartości nie mniejszej  1 150 000,00 zł ( Suma: Część I – 300 000 zł + Część II – 550 000 zł + Część III – 300 000 zł ).

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na I, IV, VII i X część zamówienia, Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie zrealizowania jednego zadania lub kilku zadań łącznie w okresie roku kalendarzowego o wartości nie mniejszej 1 500 000,00 zł ( Suma: Część I – 300 000 zł + Część IV – 500 000 zł + Część VII – 500 000 zł + Część X – 200 000 zł).

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na wszystkie dziesięć  części zamówienia, Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie zrealizowania jednego zadania lub kilku zadań łącznie o wartości nie mniejszej  4 000 000,00 zł ( Suma wszystkich dziesięciu części zamówienia).

W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/dokumentu i kurs walut.

-       dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami ( niezależnie od ilości części zamówienia o udzielenie których ubiega się Wykonawca ) :

·       wytwórnią (otaczarnię) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno – bitumicznych;

·       układarką do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego o szerokości układania min. 5 m, - szt.1 ;

·       walcami ( stalowy – szt. 1 i ogumiony – szt. 1);

·       równiarką drogową – 1 szt.;

·       koparką podsiębierna o pojemności łyżki min 0,4 m3 - 1 szt.

-       dysponuje minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 3-letnim doświadczeniem (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie posiadania 1 osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. Oznacza to że jedna osoba będzie mogła być kierownikiem budowy dla kilku lub też dla wszystkich części Zamówienia łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:  tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp).

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji : nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca składa:

a)     odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

b)     b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)     c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.     W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

a)     informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b)     potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć w/w dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2.     W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)     wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ,

b)     wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ,

c)     wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP : nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.     Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.

2.     Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza;

3.     Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ.

4.     Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5.     Wypełnione kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej sporządzone w oparciu o przedmiary robót i wzory formularzy ofertowych zawarte w załącznikach do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak.

Informacja na temat wadium:

Część I – 8 000,00 zł.  Część II – 12 000,00 zł,  Cześć III – 8 000,00 zł,  Cześć IV –  10 000,00 zł,  Cześć V – 7 000,00 zł,  Cześć VI – 12 000,00 zł,  Cześć VII – 10 000,00 zł, Cześć VIII – 15 000,00 zł,  Cześć IX – 4 000,00 zł,  Cześć X – 4 000,00 zł.

Uwaga: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na kilka części zamówienia, Wykonawca może wnieść wadium w formie pieniężnej kilkoma przelewami lub jednym przelewem o wartości stanowiącej sumę właściwych kwot wadium, określając w treści przelewu odpowiednie numery części zamówienia, na które zostało wniesione wadium.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na kilka części zamówienia, Wykonawca wnoszący wadium w formie innej niż pieniężna, winien wnieść wadium na każdą część zamówienia oddzielnie w zależności od tego, na którą część składa ofertę.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)     pieniądzu Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Sztabin, 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 53, Bank Spółdzielczy w Augustowie, nr rachunku: 98 9351 0000 0020 0123 2000 0060. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

b)     poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)     gwarancjach bankowych,

d)     gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

Dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności wezwania Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:  nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

    Znaczenie

CENA OFERTOWA

     60.00

GWARANCJA JAKOŚCI

     40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) : tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy

Informacje dodatkowe nie dotyczy.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego.

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy

Informacje dodatkowe: nie dotyczy.

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: nie dotyczy.

IV.4) Licytacja elektroniczna.

 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

1.     Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta, stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ

2.     Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

1)     Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy:

a)     zaistnieją warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

b)     zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia radioaktywne itp..

c)     zaistnieją zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

d)     zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;

e)     zaistnieją zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;

f)      zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których wcześniej nie można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

2)     W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

3)     Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych przedmiotem zamówienia, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy, właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy lub zabezpieczenia przed awarią lub zmieniszenia zakresu robót, jeśli ich wykonanie stało się zbędne.

4)     Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku:

a)     zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach, spełniające warunki udziału w postępowaniu;

b)     zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału w postępowaniu.

5)     Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:

a)     zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

b)     zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

c)     zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:

-       w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

-       w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17/02/2017, godzina: 12:00.

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody: nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 167511B Krasnoborki kolonie – Kamień kolonie – 2,2 km.

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Klasa drogi – D ( dojazdowa) Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm ,

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 3,5 m  ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ) ,

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o gr. 5 cm i szer. 0,75 m,

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm,

-       montaż znaków drogowych .

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-8
Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:  Waluta:

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00

INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 2   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 102825B Janówek – Kamień na terenie wsi Karoliny i Janówek – 1,92 km.

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Klasa drogi – D ( dojazdowa) Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 16 ,

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 4,0 m ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ),

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o gr. 5 cm i szer. 0,75 m.

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm,

-       montaż znaków drogowych .

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-

Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00

INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 3   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 102827B Ewy – Huta – Motułka na odcinku od wsi Huta do wsi Motułka – 2,65 km

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Klasa drogi – D ( dojazdowa) Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 16 cm ,

-       wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 5,0 – 6,0 m( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ),

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm,

-       wykonanie przebudowy istniejących zjazdów na posesje, działki rolne i przyległe drogi lokalne poprzez wykonanie na nich podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. ok. 16 cm,

-       wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na posesje i działki rolne połączonych z nawierzchnią bitumiczną drogi o gr. 6 cm,

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o gr. 5 cm i szer. 0,75 m,

-       montaż znaków drogowych .

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-8

Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00

GWARACJA JAKOŚCI

40.00

INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 4   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 102835B Jastrzębna Pierwsza – Ostrowie – Jastrzębna Druga na terenie wsi Jastrzębna Pierwsza i Ostrowie – 2,40 km.

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Klasa drogi – D ( dojazdowa) Kategoria ruchu: KR-1.

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm,

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm o szer. 5,0 – 6,0 m ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ),

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości 5 cm i szer. 0.75 m,

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm,

-       podczyszczenie przydrożnego rowu,

-       montaż znaków drogowych.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-8

Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta:

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00

INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 5   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 102833B Cisów – Balinka na odcinku od wsi Długie do wsi Kryłatka – 1,52 km.

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Klasa drogi – D ( dojazdowa) Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 10 cm ,

-       wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 5,0 m( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ),

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości 5 cm i szer. 0.75 m,

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm,

-       wykonanie przebudowy istniejących zjazdów na posesje, działki rolne i przyległe drogi lokalne poprzez wykonanie na nich podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. ok. 10 cm,

-       wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na posesje i działki rolne połączonych z nawierzchnią bitumiczną drogi o gr. 6 cm,

-       montaż znaków drogowych.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-8

Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00

INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 6   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 102837B Balinka – Stacja kol. – Jastrzębna Pierwsza – etap II – 2,57 km

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Klasa drogi – D ( dojazdowa) Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni oraz karczowanie zagajników,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 10 cm,

-       wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szer. 5,0 – 6,0 m(warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ),

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości 5 cm i szer. 0.75 m,

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm,

-       podczyszczenie przydrożnego rowu - montaż znaków drogowych.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290

Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00

INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 7   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 102826B Czarniewo – Jaminy – 2,45 km

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Klasa drogi – D ( dojazdowa). Kategoria ruchu: KR-1.

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej 10 cm,

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm o szer. 5,0 – 6,0 m ( warstwa wiążąca – 3 cm,warstwa ścieralna – 3 cm ),

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o gr. 5 cm i szer. 0,75 m,

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm,

-       montaż znaków drogowych.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-8

Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00

INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 8   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 102824B Wrotki – Jaminy – 3,35 km

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Klasa drogi – D ( dojazdowa) Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       mechaniczne karczowanie pni oraz karczowanie zagajników,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm,

-       wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 5,0 – 6,0 m ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ),

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości 5 cm i szer. 0,75 m,

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm,

-       montaż znaków drogowych.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-8

Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 9   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 102847B „Droga przez wieś Lipowo” – 0,93 km

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Klasa drogi – D ( dojazdowa) Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie robót pomiarowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 10 cm,

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 5,0 – 8,0 m ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ),

- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości 5 cm i szer. 0,75 m,

- wykonanie przebudowy istniejących zjazdów na posesje, działki rolne i przyległe drogi lokalne poprzez wykonanie na nich podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. ok. 10 cm

-       wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na posesje i działki rolne połączonych z nawierzchnią bitumiczną drogi o gr. 6 cm

-       regulacja wysokościowa istniejących skrzynek i zasuw wodociągowych ,

-       montaż znaków drogowych.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej.


Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-8

Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT:  Waluta:


Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00

INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 10   

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 102846B „Droga powiatowa nr 1225B – Czarny Las - 1,22 km

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Klasa drogi – D ( dojazdowa) Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

-       wykonanie robót pomiarowych,

-       wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w miejscach istniejącej nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm,

-       wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 6 cm i szerokości 4 m ( warstwa wiążąca – 3 cm, warstwa ścieralna – 3 cm ),

-       uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o gr. 5 cm i szer. 0,75 m

-       wykonanie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 40 i 60 cm

-       podczyszczenie przydrożnego rowu,

-       montaż znaków drogowych.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6, 45233290-8
Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTOWA

60.00

GWARANCJA JAKOŚCI

40.00

INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

 

                                                                                   Tadeusz Drągiewicz – Wójt Gminy

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..