2014-12-09

Zasady gospodarowania

Obowiązki Gminy

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do:

 1. zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 2. stworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy będą przekazywać odpady, sprawiające kłopot w zagospodarowaniu;
 3. sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu;
 4. prowadzenia działań  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z ustawąo utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z zapisami ustawy do obowiązków właściciela nieruchomości należy:

 1. zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki na odpady i utrzymywanie ich w należytej czystości,
 2. selektywne zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Sztabin,
 3. złożenie rzetelnej deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (w razie niezłożenia deklaracji władze w drodze decyzji samodzielnie wyliczą wysokość opłaty),
 4. ponoszenie na rzecz Gminy  opłaty za gospodarowanie odpadami (od 1 lipca 2013 r.)

Założenia systemu

Zasadnicza zmiana systemu dotyczy przejęcia przez Gminę Sztabin odpowiedzialności za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oznacza to, że dotychczasowe umowy zawierane indywidualnie przez mieszkańców lub zarządców nieruchomości (np. spółdzielnie, wspólnoty) z przedsiębiorcami odbierającymi odpady przestaną obowiązywać po 1 lipca 2013 r. Odpady odbierze firma wyłoniona w drodze przetargu przez Gminę.

Od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości mają obowiązek uiszczania na rzecz Gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze stawką, ustaloną przez Radę Gminy w drodze uchwały. Ze środków z opłat Gmina będzie opłacać odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz punkt selektywnego zbierania odpadów.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Sztabin jest:

 1. MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok – odpady zmieszane
 2. BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły – odpady segregowane

Podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę Sztabin.

Podmioty odbierające odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sztabin zobowiązane są do ich przekazania do ZZO Koszarówka zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022.


Sprawami dotyczącymi gospodarowania odpadami zajmuje się Pani Magdalena Teżewska - Inspektor Urzędu Gminy Sztabin, tel. (87) 643-97-66 1. Uchwały Rady Gminy Sztabin obowiązujące:
  1. poz. 6032 - uchwała Nr XIV/65/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  2. poz. 3877 - uchwała Nr XVIII/180/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3. poz. 3878 - uchwała Nr XVIII/181/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 października 2013 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych,
  4. poz. 5862 - uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
  5. poz. 5863 - uchwała Nr XIII/64/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. poz. 5287 - uchwała Nr XXIII/110/2020 Rady Gminy Sztabin z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  7. poz. 6034 - uchwała Nr XIV/67/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  8. poz. 6033 - uchwała Nr XIV/66/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin.
 2. wzór deklaracji o wysokości opłaty;
 3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.;
 4. Harmonogram odbioru odpadów segregowanych ze Wspólnoty Mieszkaniowej,
 5. Harmonogram odbioru mebli, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy informuje, że na terenie Gminy Sztabin pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych posiada firma:

 • ,,SZAMBONUREK” Wywóz Nieczystości Płynnych, Robert Kotowski z Augustowa, tel. 607 790 089

Informacja o punktach odbioru odpadów

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin informuję, że:

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym 144, 19-124 Jaświły, tel. 85 716-18-00
 2. Zużyte lekarstwa można wrzucać do pojemników znajdujących się w:
  1. Aptece w Sztabinie, ul. Augustowska 43 (Ośrodek Zdrowia).
 3. Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w:
  1. Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53;
  2. Szkoła Podstawowa im. K. Brzostowskiego w Sztabinie, ul. Augustowska 82;
  3. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze;

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..