2014-12-09

Zasady gospodarowania

Obowiązki Gminy

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do:

 1. zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 2. stworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy będą przekazywać odpady, sprawiające kłopot w zagospodarowaniu;
 3. sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu;
 4. prowadzenia działań  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z ustawąo utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z zapisami ustawy do obowiązków właściciela nieruchomości należy:

 1. zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki na odpady i utrzymywanie ich w należytej czystości,
 2. selektywne zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Sztabin,
 3. złożenie rzetelnej deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (w razie niezłożenia deklaracji władze w drodze decyzji samodzielnie wyliczą wysokość opłaty),
 4. ponoszenie na rzecz Gminy  opłaty za gospodarowanie odpadami (od 1 lipca 2013 r.)

Założenia systemu

Zasadnicza zmiana systemu dotyczy przejęcia przez Gminę Sztabin odpowiedzialności za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oznacza to, że dotychczasowe umowy zawierane indywidualnie przez mieszkańców lub zarządców nieruchomości (np. spółdzielnie, wspólnoty) z przedsiębiorcami odbierającymi odpady przestaną obowiązywać po 1 lipca 2013 r. Odpady odbierze firma wyłoniona w drodze przetargu przez Gminę.

Od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości mają obowiązek uiszczania na rzecz Gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze stawką, ustaloną przez Radę Gminy w drodze uchwały. Ze środków z opłat Gmina będzie opłacać odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz punkt selektywnego zbierania odpadów.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Sztabin jest:

 1. MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok – odpady zmieszane
 2. BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły – odpady segregowane

Podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę Sztabin.

Podmioty odbierające odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sztabin zobowiązane są do ich przekazania do ZZO Koszarówka zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022.


Sprawami dotyczącymi gospodarowania odpadami zajmuje się Pani Magdalena Teżewska - Inspektor Urzędu Gminy Sztabin, tel. (87) 643-97-66 1. Uchwały Rady Gminy Sztabin obowiązujące:
  1. poz. 6032 - uchwała Nr XIV/65/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  2. poz. 3877 - uchwała Nr XVIII/180/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3. poz. 3878 - uchwała Nr XVIII/181/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 października 2013 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych,
  4. poz. 5862 - uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
  5. poz. 5863 - uchwała Nr XIII/64/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. poz. 5287 - uchwała Nr XXIII/110/2020 Rady Gminy Sztabin z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  7. poz. 6034 - uchwała Nr XIV/67/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  8. poz. 6033 - uchwała Nr XIV/66/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin.
 2. wzór deklaracji o wysokości opłaty;
 3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r.;
 4. Harmonogram odbioru odpadów segregowanych ze Wspólnoty Mieszkaniowej,
 5. Harmonogram odbioru mebli, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy informuje, że na terenie Gminy Sztabin pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych posiada firma:

 • ,,SZAMBONUREK” Wywóz Nieczystości Płynnych, Robert Kotowski z Augustowa, tel. 607 790 089

Informacja o punktach odbioru odpadów

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin informuję, że:

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym 144, 19-124 Jaświły, tel. 85 716-18-00
 2. Zużyte lekarstwa można wrzucać do pojemników znajdujących się w:
  1. Aptece w Sztabinie, ul. Augustowska 43 (Ośrodek Zdrowia).
 3. Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w:
  1. Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53;
  2. Szkoła Podstawowa im. K. Brzostowskiego w Sztabinie, ul. Augustowska 82;
  3. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze;

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się